Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Termomodernizacja- wykonanie aktualizacji i uzupełnienia posiadanej dokumentacji.
Data ogłoszenia: 2019-01-15 10:06 Termin składania ofert do: 2019-01-28 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-01-28 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/1/2019
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz cenowy  wraz z oświadczeniamii projektem umowy ( Zał. nr 1,2,3 i 4).

3. Projekt budowlany w wersji elektronicznej (w formie pliku pdf).

4. Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej ( w formie pliku pdf).

5. Przedmiar robot - w wersji elektronicznej edytowalnej-Termomodernizacji  budynku przy ul. M.F.Focha nr 31i 33 w Przemyślu. 

6.Zapytanie Wykonawcy nr 1.

7. Zapytanie Wykonawcy nr 2.

8. Zbiorcze zestawienie ofert.

9. Informacja o wyborze oferty.