Postępowania w toku poniżej 30000euro
Tytuł ogłoszenia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wielobranżowymi.
Data ogłoszenia: 2018-08-08 13:50 Termin składania ofert do: 2018-08-16 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-16 10:10 Znak sprawy: WPSP.DZP- 382/12/2018
Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zapytanie ofertowe wraz z : 

1. Formularz cenowo- ofertowy- zał. nr 1,

2. Projekt umowy - zał.nr 2

3. Informacja o wyborze oferty